Družstevné podielové listy, podielové listy, DPL, podieľník

Družstvo je jedna z právnych foriem podnikania. Toto spoločenstvo je vytvorené s cieľom využívať majetok družstva. Stará sa o všetky potreby ich členov, či už ide o sociálne alebo hospodárske potreby. Existuje viac druhov družstiev, a to poľnohospodárske, bytové, družstvo invalidov, spotrebné, výrobné. V minulosti družstevné hospodárenie dominovalo na území Slovenskej Republiky, avšak tieto družstvá hospodárili na cudzej pôde. Z toho dôvodu nastala transformácia poľnohospodárskych družstiev, ktorej úlohou bolo stanoviť vlastnícke vzťahy k celému družstevnému majetku a teda aj tejto pôde. Jej súčasťou bola zmena vlastníckych vzťahov v ekonomike zameranej na premenu kolektívneho vlastníctva na individuálne a iné majetkové práva. Vydané družstevné podielové listy definovali majetkové práva. Vlastníkom DPL je podieľník, pre ktorého to bolo potvrdenie o výške majetkových podielov.